Slovak Czech English German

OZNAMY ŠKOLY

Uverejnila 13/02/2020, 00:00 VIA HUMANA
novinka-v-skolskej-jedalni  MENU B - jedlá medzinárodnej kuchyne!  
Uverejnila 12/07/2019, 11:20 VIA HUMANA
volne-pracovne-pozicie-v-skolskom-stravovani     
Uverejnila 20/05/2019, 00:00 VIA HUMANA
predlzenie-preukazu-isic-na-dopravu   
Uverejnila 29/05/2019, 15:00 VIA HUMANA
obnova-platnosti-preukazu-isic  1. Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s novou známkou ISIC 09/2020 a s predĺženou platnosťou...

GASTRO 2015

 

Cieľ: Odborná exkurzia zameraná na oboznámenie sa s organizáciami v oblasti hotelierstva a gastronómie pri ich prezentácii.

Termín: 30. 01. 2015

 

Akcia je súčasťou projektovej aktivity č. 2.3 „Novými trendmi v hotelierskej praxi k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiaka“ – praktická realizácia nadobudnutých vedomostí prípravou a realizáciou akcie „GASTRO 2015„. Príprava a realizácia danej aktivity prebieha počas vyučovacieho procesu, ale i mimo vyučovacieho procesu žiakov.

Dňa 30. 01. 2015 sa opäť, tak ako každý rok, uskutočnil veľtrh pre gastronómiu a cestovné kancelárie Danubius Gastro a Slovakia Tour 2015 v areáli Incheba Bratislava.

 

PREZENTÁCIA TV VYSIELANIA

 

Cieľ: Prezentácia televízneho vysielania v predmete mediálny ateliér.

Termín: 30. 01. 2015

 

Prezentácia školskej televízie sa uskutočnila v rámci aktivity 2.4 multimediálne štúdio - televízne vysielanie v predmete mediálny ateliér v projekte Moderná škola učí k odvahe podnikať. Zámerom bolo informovať frekventantov projektu /žiakov 1. - 4. ročníka SSOŠ Via Humana Skalica/ o výsledkoch tejto aktivity formou prezentácie zloženej zo zostrihov školskej televízie, na ktorej pracujú žiaci 3. a 4. ročníka študijného zamerania marketing na svojich hodinách v inovovanom predmete mediálny ateliér. Podklady pripravovali žiaci 3.A triedy pod vedením Mgr. R. Trúbu.

2015 01 30 01
2015 01 30 02
2015 01 30 03
2015 01 30 04

 

 

BARISTICKÝ KURZ

 

Cieľ: Prostredníctvom absolvovania kurzov žiak nadobúda praktické zručnosti z oblasti poskytovania gastronomických služieb, a to: v rámci baristického kurzu ide o získavanie odborných znalostí (vedomostí a zručností) z oblasti kávy.

Termín: 15. - 16. 12. 2014

 

Baristický kurz je súčasťou projektovej aktivity č. 2.3: Novými trendmi v hotelierskej praxi k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiaka.

Absolvovaním odborného kurzu žiaci získali odborné znalosti - vedomosti a zručnosti v danej oblasti a tým sa zvýšila ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Baristický kurz poskytoval komplexné vedomosti a zručnosti pri príprave a podávaní kávy, z oblasti jej histórie a následného odporúčania klientom, oboznámenie sa s kaviarenským servisom a skladovaním kávy.

2015 12 12 01
2015 12 12 02
2015 12 12 03
2015 12 12 04

 

CARVINGFRUIT KURZ

 

Cieľ: Prostredníctvom absolvovania kurzu žiak nadobúda praktické zručnosti z oblasti vyrezávania produktov z ovocia a zeleniny.

Termín: 12. 01. 2015

 

Carvingfruit kurz je súčasťou projektovej aktivity č. 2.3: Novými trendmi v hotelierskej praxi k zvýšeniu konkurencieschopnosti žiaka.

Absolvovaním odborného kurzu žiaci získali odborné znalosti - vedomosti a zručnosti v danej oblasti a tým sa zvýšila ich uplatniteľnosť na trhu práce.

Carvingfruit kurz poskytoval komplexné vedomosti a zručnosti pri príprave a vytváraní rôznych ornamentov do ovocia a zeleniny, čím vznikol celkom nový produkt.

 

VAŠA BUDÚCNOSŤ JE V PODNIKAVOSTI

 

Cieľ: Zaviesť do vyučovacích predmetov inovatívne formy a metódy novými učebnými materiálmi, didaktickými prostriedkami vedúcimi ku kvalitným zručnostiam a znalostiam.

Termín: 10. 12. 2014

 

Cieľom bolo tiež poskytnúť žiakom nové poznatky sprostredkované odborníkom z praxe na témy z oblasti informačných technológií. Nosnou témou bol princíp tvorby počítačovej grafiky.

2014 12 10 01
2014 12 10 02
2014 12 10 03
2014 12 10 04