Slovak Czech English German

Články

2.5 POTULKY EURÓPOU - PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI V TERÉNE

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.

 

CIEĽ AKTIVITY

Prostredníctvom inovácie obsahu a vdelávacích metód zlepšiť kvalitu formálneho vzdelávania budúcich absolventov študijného odboru Služby v cestovnom ruchu posilnením procesuálnej dimenzie učenia sa prostredníctvom zážitkového vyučovania.

 

VÝSTUPY

  • Študijné materiály odborného predmetu Cestopis pre 3. a 4. ročník.
  • Východiskový itinerár praktických cvičení.
  • Itineráre frekventantov - žiakov.
  • Fotogaléria na internetovej stránke školy a fotodokumentácia.
  • Žiakmi spracované reklamné plagáty o zájazde.
  • Záznam praktických cvičení vo forme DVD.

 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY