Slovak Czech English German

Články

2.1 FORMOVANIE PODNIKAVOSTI - JEDEN Z HLAVNÝCH CIEĽOV VZDELÁVACEJ STRATÉGIE ŠKOLY

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť flexibilitu pracovnej sily a jej uplatniteľnosť na trhu práce výchovou k podnikavosti, poradenstvom, iniciovaním partnerstiev s firmami.

 

CIEĽ AKTIVITY

Rozvíjať u žiakov ducha podnikavosti a vytvárať pravdivý obraz o podnikaní a podnikateľoch odborným vedením učiteľov a odborníkov z praxe pod gesciou pedagóga - facilitátora.

 

VÝSTUPY

  • Ustanovenie pedagóga - facilitátora.
  • Delegovanie učebnej autonómie žiakov.
  • Cyklus migrácie učebných skupín.
  • Vytvorenie tvorivých podnikateľských dielní.
  • Podpísanie zmlúv o spolupráci školy s podnikateľskými subjektmi.
  • Vytvorenie pravidiel súťaže pre žiakov v hre Cashflow.
  • Samostatná realizácia žiakmi diagnostickej metódy vyšetrenia kvapky krvi.
  • Vytvorenie maturitných zadaní v spolupráci so stavovskými organizáciami a SOPK pre získanie osvedčenia kvality odbornej spôsobilosti Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre absolventov školy spolu s maturitným vysvedčením.
 

USKUTOČNENÉ AKTIVITY